Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

ĐẤT NÔNG NGHIỆP TIẾP TỤC MIỄN PHÍ THUẾ SỬ DỤNG ĐẾN HẾT NĂM 2025

 ĐẤT NÔNG NGHIỆP TIẾP TỤC MIỄN PHÍ THUẾ SỬ DỤNG ĐẾN HẾT NĂM 2025

Chiều ngày 10/6/2020, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. 

Đất nông nghiệp được Quốc hội tán thành miễn thuế sử dụng đến năm 2025 

Với 456/460 đại biểu Quốc hội tham gia tán thành thông qua Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (chiếm tỷ lệ 94,41%), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết.  

Nghị quyết nêu rõ, kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 28/2016/QH14 đến hết ngày 31/12/2025. 

Chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN là giải pháp để góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; góp phần khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (trong đó có vùng dân tộc thiểu số và miền núi); Mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp, từ đó giúp người nông dân cải thiện đời sống, có thêm vốn tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp; Đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo định hướng của Đảng và Nhà nước, nhất là trong việc thúc đẩy sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiệu quả, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản Việt Nam trên thị trường. 

Trong những năm qua, kinh tế nông nghiệp và khu vực nông thôn đã có bước phát triển nhất định nhưng hiện tại vẫn là khu vực có tốc độ phát triển chậm so với các khu vực khác của nền kinh tế. Sản xuất nông nghiệp nước ta vẫn mang tính chất của một nền sản xuất nhỏ, manh mún, thu nhập của nông dân từ sản xuất nông nghiệp còn thấp, đời sống của nông dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số nhìn chung còn khó khăn. 

Việc thực hiện chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN là hình thức hỗ trợ trực tiếp tới người nông dân. Số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm sẽ là nguồn đầu tư tài chính quan trọng trực tiếp cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân để đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, qua đó giúp người nông dân cải thiện cuộc sống, giảm bớt khó khăn, gắn bó với hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

Do vậy, tại văn bản số 905/UBDT-CSD ngày 09/8/2019 của Ủy ban Dân tộc đã đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội cho tiếp tục thực hiện chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN giai đoạn sau năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế. 

Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thêm 5 năm.Tỷ lệ biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.Theo đó, đối tượng trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao để sản xuất đất nông nghiệp (gồm cả đất giao cho đơn vị lực lượng vũ trang) đều được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất được giao. 

Đồng thời, Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những nội dung cần thiết của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Không có nhận xét nào:

LIÊN HỆ

Cung cấp Dự Án Căn Hộ Pháp Lý Rõ Ràng - Giá Hợp Lý - Vị Trí Đắc Địa